Snart är det dags för att dig att rösta i kårvalet eller kanske rent av ställa upp som kandidat? Den 26-28 mars är kårval. Här följer information från Gefle Studentkår.

 

Vad är Gefle Studentkår?

Gefle Studentkår är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som styrs av studenter vid Högskolan i Gävle. Gefle Studentkårs syfte är att främja och representera medlemmar gällande högre
studier och se till att studenter får en så bra studietid som möjligt.
Gefle Studentkår är den organisation som ser till att studenters röster blir hörda och att de finns representerade på de ställen som de behövs. Det är Gefle Studentkår som utser alla studerande representanter som sitter med i de olika organen på Högskolan.
Gefle Studentkår har inget vinstsyfte och därför är pengar inget vi värderar mer än att medlemmar skall få valuta för sitt medlemskap och att verksamheten ska gå runt.

 

Gefle Studentkårs organisation

Organisationsschemat nedan beskriver kortfattat strukturen inom Gefle Studentkår.

Strukturen inom Gefle Studentkår

Strukturen inom Gefle Studentkår

Fullmäktige

Gefle Studentkårs Fullmäktige (GS-FUM) är Gefle Studentkårs högsta beslutande organ. De enda som står över GS-FUM är medlemmarna, då det är medlemmarna som i valen varje vårtermin bestämmer hur fullmäktiges sammansättning ska se ut. I fullmäktige tas beslut av en strategisk karaktär i stil med beslut om verksamhetsplan, budget, arbetsordning och liknande stora frågor. Styrelsen rapporterar kontinuerligt till FUM och studentkårens verksamhet. Till detta val kandiderar olika partipolitiskt och religiöst obundna listor som får mandat i GS-FUM i enlighet med framgångarna i valet.

Styrelsen

Styrelsen är mellan fullmäktiges sammanträden studentkårens högsta beslutande organ. Styrelsen arbetar med frågor som rör den löpande verksamheten i de fall då presidiet inte har mandat att själva fatta beslut. Styrelsen eller presidiet kan dock inte ändra beslut som är fastställda av fullmäktige.
Styrelsen har i uppdrag att arbeta efter den verksamhetsplan som fullmäktige fastställer inför varje verksamhetsår. De frågor som tas i styrelsen bereds av presidiet, arbetsgrupper inom styrelsen eller utskott.
Styrelsen består av Kårordförande, vice kårordförande, evenemangsansvarig, caféansvarig samt sex ordinarie ledamöter. Samtliga poster tillsätts av fullmäktige.

Personal, utskott, Gefla Högtryck och café

Utöver redovisade organ skapar kårstyrelsen regelbundet arbetsgrupper för att hantera viktiga ärenden såväl som att fullmäktige utser valberedning och valnämnd som hanterar personval till kårstyrelsen samt arrangerar kårvalet.
Studentkåren är också i processen att starta upp ett café i Sätra. Caféansvarig har en plats i styrelsen och ambitionen är att cafédelen ska bli en omtyckt del av kårens verksamhet.
Gefla Högtryck är studentkårens tidning där såväl kår som skola granskas av redaktionen. Tidningens chefredaktör sitter inte i kårstyrelsen, men för däremot hela tiden en dialog med den för att hålla sig uppdaterad om verksamheten.
Gefle Studentkår har dessutom två heltidsanställda. Kanslisten Ann-Sofi samt studentombudet Sofia.
Kårordförande har personal- samt samordnaransvar på arbetsplatsen.

Listornas väg till fullmäktige

Registrering av listor

Till kårvalet kandiderar olika listor (kan jämföras med partier) som får mandat i fullmäktige i enlighet med vilka framgångar listan i fråga gör i kårvalet. För att vara med i en lista måste man registrera sig i kårexpeditionen. Listan måste innehålla minst fem valbara personer (medlemmar som betalat kåravgiften). Denna lista ska ha ett listombud, en kontaktperson för listan samt lämnas in skriftligen till studentkåren.

Idéprogram

Idéprogrammet är det dokument där listan sammanfattar sina åsikter och vad listan vill arbeta för inom studentkåren. Nedan följer en kortfattad mall för hur ett idéprogram kan se ut. Med fördel utformas dokumentet så att det ryms på en affisch.

Listans namn

Presentera en kort sammanfattning av vad listans huvudsakliga mål.

Listans fokusfrågor

Skriv ned ett par punkter (förslagsvis 4-6 stycken) med frågor som er lista vill arbeta för inom Gefle Studentkår. Dessa punkter kan vara strategiska och visionerande såväl som konkreta. Var fokusfråga bör beskrivas med ett par rader text för att förmedla en bra bild av listans åsikt. En fokusfråga kan handla om allt från att ”studentkåren ska ta ett större ansvar i bostadsdebatten” till ”studentkåren ska inhandla en kårcykel”. Fokusfrågorna er listans chans att nischa sig och göra sig själva och sina åsikter unika! Fokusfrågorna kommer också vara en viktig del då nästa års verksamhetsplan och budget skrivs.

Sammanfatta

Punkta ned era fokusfrågor, utan beskrivningarna samt skriv en kort löpande text där ni motiverar varför studenterna ska rösta på just er lista! Om listan har en facebooksida eller liknande är det en bra idé att marknadsföra det här.

Marknadsföring

Gefle Studentkår marknadsför valet i sig samt annonserar vilka listor som är valbara. Listorna själv står däremot för marknadsföringen av den egna listan. Kampanjen utformas av listan själv.
Kåren erbjuder ett liststöd till valbara listor. För kårvalet 2013 är stödet till var lista 500 kronor. För att nyttja liststödet lämnas kvitton för utgifter in till kårexpeditionen. Kåren står också för tryck av material i stil med flyers och affischer, såväl som marknadsföring via Dass Högtryck.

Kårvalet

Under själva kårvalet får studentkårens medlemmar under tre på varandra följande dagar möjligheten att rösta på listorna. För kårvalet 2013 infaller dessa dagar 26-28 mars. Röstningen görs via ett webbaserat verktyg som valnämnden administrerar. Efter valdagarnas slut sammanträder valnämnden för att beräkna hur många mandat vardera lista får. Besked om den slutgiltiga sammansättningen offentliggörs 1-2 veckor efter avslutat val.

Förberedande inför första officiella mötet

Innan det nya fullmäktiges första officiella sammanträde kommer studentkåren att kalla till en informationsträff där man diskuterar studentkårens organisation, fullmäktiges roll samt andra relevanta frågor.

Avslut

Samtliga listor och dess medlemmar är när som helst välkomna att kontakta presidiet ifall det finns oklarheter eller frågor. Lycka till i kårvalet och under er tid i fullmäktige!

 

Den 13 februari har vi i Cult & Co årsmöte kl 18.00 på PubenPuben (Pinnmovägen 24). Då välkomnar vi medlemmar och sökande till styrelseposterna att medverka. Vill du bli del av något nytt, sök till styrelsen!
Skicka din intresseanmälan senast den 6/1 till cultmedlem@gmail.com med ditt namn, post/poster du vill söka, din motivering till varför du vill sitta i styrelsen och skriv lite kort om dig själv.

Är du inte medlem idag så löser du enklast det på vår sida under menyvalet “medlemskap” innan årsmötet, men vi kommer även att erbjuda det innan mötet.

Som medlem i Cult&Co kan du bidra med motioner till årsmötet, förslag på förändringar som du vill se i föreningen. Dessa motioner ska mejlas till oss senast 30/1.

Läs mer om posterna här nedan

Ordförande

 Som ordförande ligger det på mitt ansvar att:

 • Ha det övergripande ansvaret över föreningen, ha koll på vad alla håller på med
 • Kalla till styrelsemöten samt årsmötet, ansvar över dagordningen

Bra egenskaper hos dig som ordförande:

 • Ansvarsfull
 • Kunna ha flera bollar i luften samtidigt

Under verksamhetsåret 2013 har jag som ordförande gjort följande:

 • Representerat Cult & Co på Ordförandemöten
 • Kallat till möten
 • Ansvarat över alla protokoll samt sett till att de blir påskrivna

Kontakter jag har haft användning av under mitt år som ordförande:

 • Tidigare styrelsemedlemmar
 • Styrelsen på Kåren
 • Vår revisor, Sandra Wärn

Tips och trix till dig som är intresserad av posten som ordförande:

 • Du ska inte vara rädd för ansvar
 • Att ha varit ideellt aktiv ser bra ut i cv:et!

 

Vice Ordförande

 Som Vice Ordförande ligger det på mitt ansvar att:

 • Vara ersättare åt Ordförande då denne inte har möjlighet att fullfölja uppdraget
 • Hjälpa Ordförande med det som behövs
 • Gå på Ordförandemöten tillsammans med de andra studentföreningarna

Bra egenskaper hos dig som Vice Ordförande:

 • Ansvarsfull
 • Engagerad
 • Positiv
 • Ordningssam

Under verksamhetsåret 2013 har jag som Vice Ordförande gjort följande:

 • Medverkat på Ordförandemöten
 • Varit på möten med andra föreningar
 • Planerat föreningsverksamheten

Kontakter jag har haft användning av under mitt år som Vice Ordförande:

 • Medlemmar ur den gamla styrelsen
 • Kollegor i Cult & Co’s styrelse
 • Vår revisor
 • Styrelserna i de andra föreningarna
 • Studentkåren

Tips och trix till dig som är intresserad av posten som Vice Ordförande:

 • Gå på Ordförandemöten, det är en väldigt bra chans att lära dig mer om hur saker fungerar i de andra föreningarna och vad som händer på skolan
 • Våga erbjuda din hjälp till Ordförande, det blir roligare för båda!

Kassör

 Som Kassör ligger det på mitt ansvar att:

 • Vara firmatecknare
 • Ansvara över ekonomin, t ex betala räkningar och banka efter pubkvällar
 • Hålla styrelsen uppdaterad om saldot på kontot
 • Sammanställa ekonomisk rapport inför årsmöten

Bra egenskaper hos dig som Kassör:

 • Ansvarsfull
 • Engagerad
 • Ordningsam

 Under verksamhetsåret 2013 har jag som Kassör gjort följande:

 • Betalat föreningens räkningar
 • Haft koll på bankkontot, vilka inbetalningar som gjorts inför t ex oveinköp
 • Bankat
 • Hållit styrelsen uppdaterad om det ekonomiska läget

Kontakter jag har haft användning av under mitt år som Kassör:

 • Medlemmar ur den gamla styrelsen
 • Kollegor i Cult & Co’s styrelse
 • Vår revisor
 • Styrelserna i de andra föreningarna
 • Studentkåren

Tips och trix till dig som är intresserad av posten som Kassör:

 • Passar dig som tycker om att ha ansvar
 • Ta gärna hjälp av övriga medlemmar i styrelsen

 

Medlemsansvarig

Som Medlemsansvarig ligger det på mitt ansvar att:

 • Uppdatera och ha koll på medlemslistan
 • Tänka ur ett medlemsperspektiv och vara medlemmarnas röst
 • Ansvara över medlemmarna helt enkelt!

Bra egenskaper hos dig som Medlemsansvarig:

 • Engagerad
 • Social
 • Ansvarsfull
 • Påhittig

Under verksamhetsåret 2013 har jag som Medlemsansvarig gjort följande:

 • Informerat i klasser om föreningen
 • Jobbat under VOX medlemsdag
 • Uppdaterat och haft koll på medlemslistan och medlemmarna

Kontakter jag har haft användning av under mitt år som Medlemsansvarig:

 • Medlemmar ur den gamla styrelsen
 • Kollegor i Cult & Co’s styrelse
 • Styrelserna i de andra föreningarna
 • Studentkåren
 • Alla medlemmar i föreningen

Tips och trix till dig som är intresserad av posten som Medlemsansvarig:

 • Var social med medlemmarna
 • Uppdatera medlemslistan inför varje pubkväll eller event
 • Engagera dig och visa varför alla som studerar de program som tillhör föreningen bör vara medlemmar!

Pubmästare

Som Pubmästare ligger det på mitt ansvar att:

 • Planera och arrangera alla våra sjukt roliga evenemang.
 • Beställa och köpa in dricka, mat osv. till PubenPuben.
 • Se till att det finns personal på Pubkvällar.
 • Representera Cult & Co. på Greve- och N0llekomittémöten.
 • Agera toastmaster på våra sittningar.
 • Agera ordförande för ett eventuellt Pubmästeri-utskott.

 Bra egenskaper hos dig som Pubmästare:

 • Social
 • Påhittig
 • Ansvarsfull (vi bedriver faktiskt en riktig pubverksamhet)

Under verksamhetsåret 2013 har jag som Pubmästare gjort följande:

 • Varit väldigt insatt i planeringen och genomförandet av N0llningen.
 • Hållit tal på PubenPuben’s nyinvigning.
 • Närvarat på Greve-, Phadderutbildnings- och N0llekomittémöten.
 • Planerat och toastat finsittningen samt öl- och pizzasittningen.
 • Planerat pubkvällar, tillsatt personal och även stått en del i baren.
 • Beställt in dricka till PubenPuben.

Kontakter jag har haft användning av under mitt år som Pubmästare:

 • Alla mina kollegor i Cult & Co.’s styrelse.
 • Oscar Modin, före detta Pubmästare.
 • Kopparbergs Bryggeri – vår leverantör av öl, cider, vin och läsk.
 • Tillståndsgruppen Gävleborg – hanterar vårt serveringstillstånd på PubenPuben.
 • Evenemangsansvarig på Studentkåren, samt alla representanter i Greven och N0llekomittén.

 Tips och trix till dig som är intresserad av posten som Pubmästare:

 • Medverka på Grevemöten – man träffar mycket folk och lär sig väldigt mycket.
 • Ta hjälp av din Vice, om du inte har någon; tillsätt en.
 • Tillsätt även ett Pubmästeri-utskott, och använd dem så du slipper ta på dig allt själv.

Pr/Webbansvarig

Som PR info ligger det på mitt ansvar att:

 • Ordna med affischer till events
 • Skapa event på Facebook
 • Uppdatera hemsidan
 • Fixa med overall- och märkesbeställningen

 Bra egenskaper hos dig som PR info:

 • Kreativ
 • Bra på att skriva korta säljande texter
 • Öga för färg och form

Under verksamhetsåret 2013 har jag som PR info gjort följande:

 • Skapat affischer i Illustrator och printat dem.
 • Skapat events på Facebook
 • Skapat en ny webbplats och uppdaterat den
 • Varit aktiv på möten
 • Skapat ett eget drogfritt event

Kontakter jag har haft användning av under mitt år som styrelsepost:

 • Styrelsemedlemmarna i Cult & Co
 • Tidigare styrelsemedlemmar

Tips och trix till dig som är intresserad av posten som PR info:

 • Ha ett intresse för grafiskformgivning