Stadgar

CULT&CO:s STADGAR

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Cult & Co.

 

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att bevaka medlemmarnas utbildning samt att anordna sociala aktiviteter för föreningens medlemmar.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Gävle.

 

§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen kan envar bli som studerar eller har studerat utbildningar som är relevanta för akademin humaniora under akademin för utbildning och ekonomi vid Högskolan i Gävle.

Stödmedlem kan den bli som inte uppfyller ovanstående kriterier. Styrelsen beslutar om stödmedlemskap i varje enskilt fall.

Medlemskap kan köpas för tre år alternativt en termin. Medlemskapet gäller från den termin under vilken köpet genomförs. Efter utgånget medlemskap kan nytt medlemskap köpas.

Medlem äger rätt att ta del av föreningens samtliga handlingar, undantag handlingar som faller under Sekretesslagen.

Medlem som utträder ur föreningen äger ej rätt till någon del av dess tillgångar.

För att kunna köpa en overall av Cult&Co krävs medlemskap i föreningen.

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

Efter fullgjort styrelseår är man berättigad VIP-medlemskap livet ut. Detta gäller retroaktivt från och med 2005.

 

§ 5 Föreskrifter

Till denna stadga hör föreskrifter. Dessa är inte bindande utan endast ett medel för att upprätthålla de studentikosa traditionerna inom föreningen. Föreskrifter fastställs av årsmötet.

 

§ 6 Styrelsen

Styrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande/sekreterare, utbildnings- och medlemsansvarig, kassör, PR/informationsansvarig och sexmästare, samt övriga ledamöter om så beslutas under årsmötet. Styrelsen fördelar ansvaret för verksamheten mellan sig. I det fall styrelsen består av färre än 6 ledamöter, kan mer än en post tillfalla en person.

Presidiebeslut kan fattas av ordföranden och vice ordföranden gemensamt om situationen så kräver. Presidiebeslutet ska godkännas på nästkommande styrelsemöte.

Om en styrelsemedlem avgår måste denne infinna sig på ett styrelsemöte och ett beslut skall tas kring detta i enkel majoritet. Direkt efter styrelsemötet ska medlemmarna i föreningen informeras om avhoppet.

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut och i enlighet med fattade stadgar driva föreningens verksamhet, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder regelbundet varannan vecka, när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Om ordföranden ej kan närvara på mötet träder vice ordföranden in i dennes ställe.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften plus en av alla ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens firma tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig.

 

§ 7 Utskotten

Utskotten skall bestå av en arbetsledare tillika styrelseledamot samt ett antal ledamöter.

Utskotten är underställda styrelsen och ansvarig under densamma, det åligger utskotten att behandla ärenden inom sitt verksamhetsområde till styrelsen. Utskottsordförande har resultatansvar för utskottet.

Utskottens arbete föreskrivs vidare i instruktioner vilka fastställs av styrelsen.

 

§ 8 Räkenskaper

Verksamhets-/räkenskapsår ska vara mellan två ordinarie årsmöten.

 

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av minst en av årsmötet utsedd revisor. Om det endast finns en utsedd revisor är denne både ekonomisk- och verksamhetsrevisor.

Dessa får inte inom föreningen ha uppdrag underkastat revision.

 

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen senast den 28/2 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet ska anslås på Cult&Co:s anslagstavla samt sociala medier minst 1 månad före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extrainsatt årsmöte.

Vid årsmötet har varje medlem närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Närvarande medlem har även rösträtt. Det är valberedningen som under årsmötet agerar rösträknare. Det är också valberedningen som bereder personval inför årsmötet.

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.  Fastställande av röstlängd för mötet.

3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.  Fastställande av dagordning.

6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.  Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.  Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 verksamhets-/räkenskapsår.

12.Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 1 verksamhets-/räkenskapsår.

13.Val av revisorer

14. Val av minst 3 och högst 7 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.

15.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

16.Övriga frågor.

 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

Propositioner och motioner ska vara styrelsen inkomna senast två veckor innan årsmötet.

Medlem i Gefle Studentkår har närvaro- och yttranderätt.

Årsmötet är beslutsmässigt när 10% utav betalande medlemmar utöver avgående styrelse är närvarande.

Alla beslutshandlingar till årsmötet ska finnas tillgängliga digitalt till alla medlemmar senast dagen före årsmötet.

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig.

 

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 

§ 12 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

Stadgeändringar ska inkomma på samma sätt och inom samma tidsram som motioner.

 

§ 13 Upplösning av föreningen

Upplösning av Cult & Co kan beslutas av årsmötet och kräver minst fyra femtedels majoritet av de närvarande medlemmarnas röster. Detsamma gäller om föreningen skall uppgå i en annan förening. Vid upplösning tillfaller eventuella tillgångar Gefle Studentkår. Vid uppgång i annan likvärdig förening tillfaller eventuella medel och skulder den nya föreningen.

 

§ 14 Inspark

Insparken är introduktionsveckan för de nya studenterna som tillhör något av de program som går under studentföreningen. Rutiner och regler för deltagarna under denna vecka regleras av styrdokumentet för Cult&Co:s inspark.

Under introduktionsveckan har styrelsen rätt att avsäga en überphadder, phadder, general eller annan person i maktposition om denne har brutit mot stadgar och/eller det kontrakt som är bindande under introduktionsveckan.

 

§ 15 Overall

Cult&Co:s overallsfärg är khaki.

 

§ 16 Föreningsdans

Cult&Co:s föreningsdans är “Hey Boy” av Teddybears STHLM.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *